Tous les textes et tous les votes

Magdalina ANIKASHVILI

Magdalina  ANIKASHVILI

Députée
Parliament of Georgia
8 Shota Rustaveli Avenue
GE - 0118
Tbilisi
BE Géorgie