Tous les textes et tous les votes

Nadiia SAVCHENKO

Nadiia  SAVCHENKO

Députée
Verkhovna Rada
5 Hrushevskoho Street
UA - 01008
Kyiv
BE Ukraine