Recherche par nom ou par pays (tous les Membres depuis 1949) :

Pays
Membres Date de naissance
CHOLODONOV, V.I
1992
1993
GARKUN, Vladimir 04/08/1946
1993
1995
GOLOUBEV, V.F.
1992
1995
GOLUBEU, Valyantsin 21/06/1955
1995
1996
GRYB, Mechaslau
1995
1996
KALYAKIN, Syargei 16/06/1952
1996
1997
KARAUCHANKA, Pyotr
1996
1997
KOZIK, Leonid 13/07/1948
1993
1996
KRAUCHANKA, Pyotr 13/08/1950
1996
1997
KUZNETSOV, Vjetcheslav
1993
1995
KUZNYATSOU, Vyachaslau 02/02/1947
1995
1995
LYABEDZKA, Anatol 27/06/1961
1996
1997
MALUMAU, Yury 26/01/1957
1996
1997
SHARSHUNOU, Vyachaslau 04/05/1949
1996
1997
SMOLJAR, Ivan 14/06/1938
1993
1996
UNUCHKA, Raman 13/05/1944
1995
1996
VERTINSKI, A.I.
1992
1993
VNOUTCHKO, Roman
1993
1995
   
18 record(s) found